Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 91
tel./fax: (032) 471-05-55
strona główna
napisz do nas
aktualności
historia i kronika
statut i dokumenty
struktura
cel i zadania
kluby i dyscypliny
kalendarz imprez
nasze specjalności
osiągnięcia
nasze gwiazdy
galerie
podziękowania
księga gości
linki
kontakt
 
Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/jasnetadam/domains/jasnet.pl/public_html/tkkf/funkcje.php on line 734
MAJÓWKA NA SPORTOWO - TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ "BRUK"
- 13.05.2012 -

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ
"BRUK"
W RAMACH MAJÓWKI NA SPORTOWO
NIEDZIELA 13 MAJA 2012
Jastrzębie Zdrój

NAGRODA GŁÓWNA DLA DRUŻYNY ZA I MIEJSCE - 400$

SPONSORZY:
- Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój
- KRS TKKF Chrobry
- RESPORT- Narty i Żagle
- Producent wód mineralnych ELA
- Komunalnik
- Drukarnia JASTRZĘBIE


PATRONI MEDIALNI:
- Jastrzębski portal informacyjny JASNET
- Największy w Polsce portal o tematyce streetball - SPEEDBALLIN.PL

REGULAMIN TURNIEJU

I.CEL TURNIEJU

Promocja miasta Jastrzębie Zdrój
Popularyzacja koszykówki ulicznej
Popularyzacja sport wśród młodzieży
Wyłonienie najlepszej drużyny w regionie

II.TERMIN I MIEJSCE

Turniej zostanie rozegrany na boiskach usytuowanych w Jarze Południowym przy ulicy Wielkopolskiej w Jastrzębiu Zdroju.
 Odprawa techniczna z kapitanami drużyn o godz. 13.00 w biurze zawodów na miejscu zawodów.
W przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych impreza będzie odwołana.

III.ORGANIZATORZY
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu Zdroju
Klub Rekreacyjno – Sportowy „Chrobry” TKKF
Klub Rekreacyjno – Sportowy „Bajadera” TKKF


IV.UCZESTNICTWO I SPOSÓB ROZEGRANIA TURNIEJU

W turnieju mogą brać udział drużyny wcześniej zgłoszone do turnieju. Gry będą odbywać się w kategori
Kobiety i Mężczyźni open
Organizatorzy na podstawie zgłoszeń na formularzach zgłoszeniowych mają prawo do weryfikacji kategorii w zależności od ilości zgłoszonych drużyn.

V.ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do turnieju należy składać w biurze zawodów do godziny 13.00.
Drużyny mogą składać się z 3 zawodników i jednego rezerwowego.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego decyduje o zakwalifikowaniu danej drużyny do turnieju. Formularz zgłoszeniowy będzie do pobrania w biurze zawodów w dniu rozgrywania turnieju
Zgłoszenia również na adres miejskietkkf@wp.pl lub pod numerem telefonu 032 4710555

VI.NAGRODY

Za 1 miejsce w kategorii MĘŻCZYŹNI OPEN nagroda pieniężna 400$.
W każdej kategorii przewiduje się nagrody rzeczowe za 2 i 3 miejsca dla każdego z grających zawodników.
Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu całego turnieju. Pomiędzy wszystkimi uczestnikami zostaną losowane nagrody rzeczowe w loterii fantowej

VII.WPISOWE

Wpisowe do turnieju wynosi 40 złotych od drużyny - wpłaty na konto MTKKF ul. Wielkopolska 91 w Jastrzębiu Zdroju 9175 1020 2472 0000 6602 0018 1016 z dopiskiem TURNIEJ BRUK lub gotówką przy złożeniu formularza zgłoszeniowego w biurze zawodów do godziny 13.00 w dniu turnieju.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z przepisami PZPK
REGULAMIN GRY  określa zasady gry i jest nieodłączna częścią regulaminu turnieju
Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe podczas turnieju
Organizator zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w tym regulaminie oraz w regulaminie gry

TURNIEJ KOSZYKÓWKI ULICZNEJ W RAMACH „MAJÓWKI NA SPORTOWO”
NIEDZIELA 13 MAJA 2012r. JASTRZĘBIE ZDRÓJ

REGULAMIN GRY
Każda gra odbywa się na boisku o wymiarach min. 9X9m, na jeden kosz. Przerywana łukowa linia w odległości 6m od tablicy, dzieli boisko na strefę rzutów za 1 pkt. (wewnątrz) i strefę rzutów za 2 pkt. (na zewnątrz). Rzuty osobiste wykonuje się z punktu odległego o 4m. od tablicy.

1. Każda drużyna składa się z 3 zawodników i jednego rezerwowego, uprzednio zgłoszonych do turnieju na formularzu zgłoszeniowym i zakwalifikowanych do gier.

2. Gry odbywają się w kategorii open mężczyzn i kobiet przy min. trzech drużynach.

3. Każdy mecz trwa 20 minut, włączając 5-minutowa rozgrzewkę, albo do zdobycia przez jedną z drużyn 16 pkt. Czas czystej gry wynosi 15 minut.

4. Gry będą rozgrywane na wszystkich boiskach równolegle.

5.Każda gra musi rozpocząć się z udziałem 2 drużyn 3-osobowych (gracze uprzednio zgłoszeni do turnieju). Drużyna może kończyć mecz w składzie 3-osobowym lub 2-osobowym.

6. Rozgrywki w poszczególnych kategoriach odbywać się będą w różnych systemach, w zależności od ilości zgłoszonych i zakwalifikowanych zespołów. Szczegóły poznają kapitanowie drużyn zakwalifikowanych ostatecznie do turnieju w biurze zawodów, otrzymując „Kartę drużyny”

7. Organizatorzy rezerwują sobie prawo do zdyskwalifikowania zespołu w przypadku stwierdzenia wprowadzenia do gry zawodnika nie zgłoszonego uprzednio na formularzu zgłoszeniowym bądź podania przez kapitana zespołu danych niezgodnych z prawdą. Tylko gracze zgłoszeni na formularzu zgłoszeniowym są uprawnieni do gry.

8. Każdemu zespołowi w jednej grze przysługują dwa 60-sekundowe czasy. Wzięcie czasu zatrzymuje grę, lecz 15-minutowy zegar czystej gry odlicza czas dalej. Wzięcie czasu w ostatnich dwóch minutach gry powoduje wstrzymanie odliczania czasu czystej gry. Czasy brane przez drużynę kontroluje kontroler gier liczący punkty.

9. Liczba zmian jest nieograniczona, lecz dozwolona jedynie w czasie przerwy w grze lub po zdobyciu punktów.

10. Rozgrzewka dla obydwu przygotowujących się do meczu drużyn trwa 5 minut i odbywa się na tym samym boisku, na którym będzie rozgrywany mecz. Tylko drużyny przygotowujące się do meczu mają prawo przebywać na konkretnym boisku.

11. Kapitan zespołu, jako jedyny przedstawiciel drużyny, jest upoważniony do występowania w jej imieniu we wszelkich sprawach i sporach.

12. W momencie ponowienia gry spór, który ją przerwał uważa się za niebyły.

13. Kontroler gier musi być powiadomiony przez kapitanów obu drużyn o powstających sporach i podjętych decyzjach.

14. Należy dążyć do polubownego załatwiania wszelkich sporów, w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów. W przypadku braku polubownej decyzji Kontroler gier wydaje werdykt ostateczny. Rozstrzyganie sporów nie powoduje wstrzymania odliczania czasu czystej gry, ale werdykt ostateczny jest zaliczany do ostatecznego wyniku.

15. Przy każdym boisku znajduje się Kontroler gier, którego obowiązki obejmują:

identyfikację graczy przed meczami
liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu meczu
odmierzanie czasu czystej gry i notowanie wziętych czasów przez poszczególne drużyny
ostateczne rozstrzyganie sporów
dysponowanie usuwania ubytków w liniach boiskowych podczas rozgrywek
kontrolowanie prawidłowości zmian zawodników

16. Rzut monetą na początku meczu decyduje, która drużyna rozpoczyna grę posiadając piłkę w ustawieniu za linią końcową boiska.

17. Obowiązuje niepisana zasada 30 sekund na wykonani rzutu. Niewykonanie rzutu w ciągu trzydziestu sekund od hasła danego przez Kontrolera gier w formie słowa „trzydzieści” będzie karane utratą piłki.

18. Niedozwolone jest zdobywanie punktów poprzez wkładanie piłki do kosza (tzw. Dunking)

19. Rzut za 2 pkt. uznawany jest pod warunkiem trzymania obu stóp przez rzucającego wyraźnie poza linią 6m.

20. Faule zgłaszane są przez grających. Złośliwy faul – dyktowany przez Kontrolera gier wg. własnego uznania – jest karany rzutem osobistym za 1 pkt i przyznaniem piłki po rzucie drużynie poszkodowanej faulem.

21. Dwa złośliwe faule tego samego zawodnika powodują usunięcie tego zawodnika z gry w danym meczu.

22. Po faulach zwykłych następuje przyznanie piłki drużynie przeciwnej.

23. Wszelkie wznowienia gry, jak i rozpoczęcie gry następuje w sposób jednakowy, zza linii końcowej boiska. Zza linii końcowej boiska następuje wznowienie gry po zdobytym koszu, po faulu zwykłym, po aucie. Jakakolwiek zmiana posiadania piłki w czasie gry musi obowiązkowo powodować wyprowadzenie piłki poza linię 6m.

24. Wszelkie łamanie zasad gry prowadzi do utraty piłki na rzecz drużyny przeciwnej, a brutalność w grze lub złe zachowanie zawodników danej drużyny może doprowadzić do wykluczenia jej z turnieju.

25. Nagrody:
W kat. mężczyzn za - I Miejsce - Puchar i 400$
II Miejsce - Statuetka + nagrody rzecz
III miejsce - Statuetka + nagrody rzecz

W kat. kobiet I miejsce - Puchar + nagrody rzeczowe
II miejsce - statuetka + nagrody rzeczowe
III miejsce - statuetka + nagrody rzeczowe

VI EDYCJA „MAJÓWKA NA SPORTOWO” KOLARSKI TOR PRZESZKÓD
NIEDZIELA 13 MAJ 2012
JASTRZĘBIE ZDRÓJ

REGULAMIN

I. CEL WYŚCIGU:
promocja miasta Jastrzębia Zdroju
popularyzacja kolarstwa
popularyzacja sportu wśród młodzieży

II. TERMIN I MIEJSCE:
13.05.2012 w godz. 13.00 - 17.00
Jastrzębie Zdrój (Jar Południowy - ul. Wielkopolska).

III. ORGANIZATORZY:
Urząd Miasta w Jastrzębiu Zdroju, Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Jastrzębiu Zdroju, Klub Rekreacyjno-Sportowy „Bajadera” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, Klub Rekreacyjno-Sportowy „Chrobry” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

IV. UCZESTNICTWO:
Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy i zawodniczki startujący w następujących kategoriach bez podziału na płeć.
I do 9 lat
II 10 – 13 lat
III 14 – 18 lat
IV powyżej 18 lat

V. SPOSÓB ROZEGRANIA ZAWODÓW:
Kategoria I
START -> przejazd slalomem między tyczkami, przejazd po obwodzie koła, rzut piłeczką do celu podczas jazdy - > META
Przejazd rozgrywany jest na czas.
Kategoria II, III, IV
START -> przejazd slalomem między tyczkami, przejazd po schodkach, wjazd na ruchomą kładkę, przestawienie przedmiotu z jednego miejsca na drugie, przejazd w wąskiej rynience,rzut piłeczką do celu podczas jazdy - > META
Przejazd rozgrywany na czas.
Za każde ominięcie przeszkody dolicza się do czasu końcowego 5 sek
Za każdą podpórkę dolicza się do czasu końcowego 1 sek
Za każde dotknięcie tyczki dolicza się do czasu końcowego 1 sek
Celny rzut piłeczką do celu 3 sek bonifikaty
Za najlepszy czas ze wszystkich przejazdów 5 sek bonifikaty
Każdy uczestnik prawo do jednego startu
O końcowym wyniku decyduje łączny czas po dodaniu lub ujęciu punktów za każdą przeszkodę.

VI. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia w dniu zawodów w godz. 13.00 – 16.30 w biurze zawodów, które mieścić się będzie w Jastrzębie Zdrój / siedziba MTKKF ul. Wielkopolska 91

VII. NAGRODY:
Puchary dla zwycięzców w kategoriach II -IV oraz statuetki za II i III miejsce
Dla I kategorii słodycze za udział oraz dyplomy za trzy pierwsze miejsca.
Rozdanie nagród odbędzie się po zakończeniu zawodów.
Organizator przewiduje losowanie atrakcyjnych nagród rzeczowych po zakończeniu imprezy dla II, III, IV kategorii – odbiór tylko osobiście.

VIII. FINANSOWANIE:
opłaty startowe: Kategoria I – brak, Kategoria II, III, IV – 5 zł

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
zawody zostaną rozegrane dla kategorii I na własnych rowerach a dla pozostałych kategorii na rowerach wyznaczonych przez organizatora,
zawodnicy startują na własną odpowiedzialność,
zawodnik musi obowiązkowo posiadać kask(zapewnia organizator),
organizator nie ubezpiecza uczestników,
organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby,
organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo decydowania we wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie.
najbliższy szpital:Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2, Aleja Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie Zdrój.

Impreza jest dofinansowana z budżetu miasta Jastrzębie Zdrój oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

« powrót

aktualności z klubów
wyszukiwarka wydarzeń
klub:
od:
do:
Copyright 2006 by TKKF
Wszelkie prawa zastrzeżone.